Tài Liệu

Bài viết mới
[topic:box:link] : link chuyên mục lớn chứa bài viết
[topic:box] : tên chuyên mục lớn chứa bài viết
[topic:subbox:link] : link chuyên mục nhỏ chứa bài viết
[topic:subbox] : tên chuyên mục nhỏ chứa bài viết
[topic:thumb] : ảnh đại diện bài viết
[topic:title] : tên bài viết
[topic:content] : nội dung bài viết
[topic:view] : lượt xem bài viết
[topic:type] : thiết bị hỗ trợ (vd: Android,Java,Ios)
[topic:time] : giờ đăng bài viết
[topic:day] : ngày đăng bài viết
[topic:month] : tháng đăng bài viết
[topic:year] : năm đăng bài viết
[topic:tag=#DF790C] : tag bài viết (#DF790C là mã màu, có thể thay đổi)
[file-link]#1[/file-link]
Trong đó:
#1 bao gồm: [linkdown] : link tải file ( Nếu có link tải thì function mới chạy)
[file]#1[/file]
Trong đó:
#1: là nội dung code file đính kèm (nếu có file đính kèm function mới chạy) bao gồm:
[filelink] : link file đính kèm
[filename] : tên file đính kèm
[filesize] : kích thước file đính kèm

Cùng Chuyên mục + Ngẫu nhiên
[cungchuyenmuc=#1]#2[/cungchuyenmuc]
Trong đó:
#1: là số lượng bài viết cần show
#2: là nội dung code bao gồm:
[link] : link bài viết cùng chuyên mục
[name] : tên bài viết cùng chuyên mục
[ngaunhien=#1]#2[/ngaunhien]
Trong đó:
#1: là số lượng bài viết cần show
#2: là nội dung code bao gồm:
[link] : link bài viết ngẫu nhiên
[name] : tên bài viết ngẫu nhiên