Tài Liệu Bài viết chuyên mục con

[boxlink] : link chuyên mục lớn chứa bài viết
[boxname] : tên chuyên mục lớn chứa bài viết
[subboxlink] : link chuyên mục nhỏ chứa bài viết
[subboxname] : tên chuyên mục nhỏ chứa bài viết
[subbox=#1]#2[/subbox]
Trong đó:
#1: là số lượng bài viết hiển thị trên một trang
#2 : là nội dung code bao gồm:
[thumb] : ảnh đại diện bài viết
[link] : link bài viết
[title] : tên bài viết
[type] : thiết bị hỗ trợ (vd: Android,Java,Ios)
[time] : giờ đăng bài viết (vd: 7:35)
[day] : ngày đăng bài viết
[month] : tháng đăng bài viết
[year] : năm đăng bài viết
[view] : lượt xem bài viết
[desc] : mô tả bài viết