Tài Liệu INDEX

Bài viết mới
[newblog=#1]#2[/newblog]
Trong đó:
#1: là số lượng bài viết hiển thị trên một trang
#2 : là nội dung code bài viết mới bao gồm:
[link] : link bài viết
[desc] : mô tả bài viết
[type] : thiết bị hỗ trợ (vd: Android,Java,Ios)
[title] : tiêu đề bài viết
[thumb] : ảnh đại diện bài viết
[time] : giờ đăng bài viết (vd: 7:35)
[day] : ngày đăng bài viết
[month] : tháng đăng bài viết
[year] : năm đăng bài viết
[view] : lượt xem bài viết

Bài viết mới theo chuyên mục
[blog:id=#1:show=#2]#3[/blog]
Trong đó:
#1: là ID chuyên mục con cần Show bài viết ra index
#2 : là số lượng bài viết hiển thị trên một trang
#3: là nội dung code bài viết mới bao gồm:
[cat:link] : link bài viết
[cat:desc] : mô tả bài viết
[cat:type] : thiết bị hỗ trợ (vd: Android,Java,Ios)
[cat:title] : tiêu đề bài viết
[cat:thumb] : ảnh đại diện bài viết
[cat:time] : giờ đăng bài viết (vd: 7:35)
[cat:day] : ngày đăng bài viết
[cat:month] : tháng đăng bài viết
[cat:year] : năm đăng bài viết
[cat:view] : lượt xem bài viết

Bài viết xem nhiều
[tophot=#1]#2[/tophot]
Trong đó:
#1: là số lượng bài viết hiển thị trên một trang
#2 : là nội dung code bài viết mới bao gồm:
[link] : link bài viết
[desc] : mô tả bài viết
[type] : thiết bị hỗ trợ (vd: Android,Java,Ios)
[title] : tiêu đề bài viết
[thumb] : ảnh đại diện bài viết
[time] : giờ đăng bài viết (vd: 7:35)
[day] : ngày đăng bài viết
[month] : tháng đăng bài viết
[year] : năm đăng bài viết
[view] : lượt xem bài viết

Chuyên mục
[chuyenmuc]#1[/chuyenmuc]
Trong đó:
#1: là nội dung code chuyên mục bao gồm:
[chuyenmuc:link] : link chuyên mục
[chuyenmuc:name] : tên chuyên mục

Full Chuyên mục (chuyên mục lớn + chuyên mục nhỏ)
[cat:div=#1:icon=#2|subcat:div=#3:icon=#4]
Trong đó:
#1: là thẻ class chuyên mục lớn (vd: phdr)
#2: là nội dung hiển thị trước tên chuyên mục lớn (có thể dùng HTML)
#3: là thẻ class chuyên mục nhỏ (vd: list1)
#4: là nội dung hiển thị trước tên chuyên mục nhỏ (có thể dùng HTML)
VD: [cat:div=phdr:icon=>>|subcat:div=list1:icon=-]