Tài Liệu Function Header + Footer

[func:keywords] : Từ khóa tìm kiếm Wapsite
[func:description] : Mô tả Wapsite
[func:title] : Tiêu đề Wapsite
[func:user] : Tên Subdomain của bạn
[func:domain] : Domain chính trên hệ thông
[func:browser] : Trình duyệt truy cập
[func:ip] : IP khách truy cập
Đang cập nhật ....