Tài Liệu Function nhận dạng thiết bị

[mobile] #1 [/mobile]
Trong đó:
#1: là nội dung cần hiện thị trên mobile
[desktop] #1 [/desktop]
Trong đó:
#1: là nội dung cần hiện thị trên Desktop
[smartphone] #1 [/smartphone]
Trong đó:
#1: là nội dung cần hiện thị trên Smartphone
© 2019 by gocae.ml