Tài Liệu Function Box (Chuyên mục lớn)

[home] : link trang chủ
[boxlink] : link chuyên mục lớn
[boxname] : tên chuyên mục lớn
[box]#1[/box]
Trong đó:
#1: là code chuyên mục con bao gồm:
[link] : link chuyên mục con
[name] : tên chuyên mục con