Chấp Nhận Điều Khoản

Đăng ký - Điều khoản

1. Không sử dụng hệ thống Wapbuilder MXH Ngày Lang Thang làm Wapsite lừa đảo, Scam nick,...
2. Không sử dụng hệ thống Wapbuilder MXH Ngày Lang Thang làm Wapsite chứa nội dụng nhạy cảm, lưu trữ văn hóa phẩm đồi trụy, Wapsite 18+
3. Không tích trữ SubDomain trên hệ thống Wapbuilder MXH Ngày Lang Thang mà không sử dụng sẽ bị xóa để người khác đăng ký
Nếu Vi Phạm Một trong các điều trên thì sẽ bị xóa Wapsite ngay lập tức